تابستان 97

ارتباطات مبتنی بر اعتماد برای اینترنت صنعتی اشیا

مقدمه  

اخیرا، با شمار بالای موارد منتشره جالب توجه (برای مثال، کنترل تجهیزات صنعتی، مدیریت مالکیت صنعتی، تولید هوشمند، کارخانه هوشمند) اینترنت صنعتی اشیا (IIOT) توجه روز افزونی را از جانب هر دو جامعه آکادمیک و صنعت، به خود جلب می نماید. به ویژه،  IIOT، یک اینترنت است که هر چیزی در صنعت، با یکدیگر، ارتباط و تعامل دارند. با تلفیق و ادغام اشیای فیزیکی، اشیای سایبر و اشیای اجتماعی در صنعت، IIOT، هدف رفتار هوشمندانه جهت خدمت رسانی بهتر به افراد در صنعت را دارد. برای نمونه، سیستم های نظارت هوشمند را می توان برای کارخانه های پتروشیمی دارای IIOT با تغییر و تبدیل سیستم های فیزیکی- سایبر، و فضاهای اجتماعی، ممکن ساخت.

در عین حال، ارتباطات مبتنی بر اعتماد به عنوان مکانیزم ارتقای عملکرد، به صورتی گسترده در سیستم های مختلف (برای مثال، سیستم های اجتماعی، سیستم های مبتنی بر شبکه، سیستم های کامپیوتری) به کار گرفته شده است. به ویژه، اعتماد که توسط مریام-وبستر، تعریف شده است، اتکای مطمئن بر کاراکتر، توانایی، قدرت یا اعتماد فردی یا چیزی است. ارتباطات مبتنی بر اعتماد، با همراه کردن اعتماد (برای مثال، ارزش اعتماد، آستانه ارزشی اعتماد) در ارتباطات، ارتباطات را بر حسب ماهیت ها (برای مثال، فرد، شبکه، گره شبکه، سرور) اجرا می نمایند که می تواند با هدف ارتقای کیفیت خدمت quality of service (Qos) سیستم، مورد اعتماد باشد. برای مثال، اثربخشی انرژی و ایمنی یک سیستم شبکه بی سیم را می توان با کسب اعتماد گره شبکه با شماری از مسیرهای ردیابی، بهبود بخشید.

در این مقاله، ما با کشف عملکرد IIOT، ارتباطات مبتنی بر اعتماد را برای IIOT مورد بررسی قرار می دهیم. به ویژه، ما با تمرکز بر سنسور-ابر، که یک پارادایم برای IIOT است، سه نوع مکانیزم ارتباطی مبتنی بر اعتماد را برای سنسور- ابری، معرفی می نماییم. به علاوه، ما با نتایج عددی نشان می دهیم که ارتباطات مبتنی بر اعتماد، می تواند تا حد زیادی عملکرد سنسور- ابری را ارتقا بخشد. درنهایت، مسائل تحقیقات آزاد در رابطه با ارتباطات مبتنی بر اعتماد برای سنسور-ابری، ارائه شده اند.

تحقیقات مرتبط با ارتباطات مبتنی بر اعتماد

در ارتباط با سنجه هوشمند، یک مفهوم با عنوان سنجه هوشمند مورد اعتماد، برای محافظت از اطلاعات خصوصی مصرف کنندگان از پایانه نهایی، معرفی گردیده است. به ویژه، برای پنهان کردن پیکربندی پلتفرم سنجه های هوشمند، گواهینامه های مشخصه به کار رفته اند. برای پنهان کردن اطلاعات شخصی کاربران، فناوری امضای حلقه ای، مورد بهره برداری قرار گرفته است.

در مورد شبکه هوشمند، مسئله جایگزینی سیستم اعتماد، از دیدگاه نوع شناسی شبکه مورد بررسی قرار گرفته است. به ویژه، یک طرح در جهت دفاع از کنترل نظارتی و شبکه های اکتساب داده، با حداقل تعداد گره های اعتماد، توسعه یافته است. یک رویکرد بخش بندی شبکه در جهت توزیع گره های اعتماد، به کار رفته است؛ درحالیکه فرمولاسیون مسائل برنامه ریزی خطی و تحقیقات محلی در جهت محاسبه گره های شبکه، به کار رفته اند.

در مورد خانه هوشمند، یک سیستم که از منطق، واسطه مغز- کامپیوتر و عوامل حسگر، بهره می گیرد؛ در به کار گیری منطق معرفت شناختی و منطق اعتماد،‌ ارتباط میان شخص و عوامل حسگر، با یک هدست واسطه مغز- کامپیوتر، امکان پذیر گردیده است.

در ارتباط با فضای هوشمند، یک معماری بر اساس محیط اجرایی قابل اعتماد برای کنترل دسترسی ایمن، نشان داده شده است. با همراه کردن مکانیزم های رمزگذاری مبتنی بر هویت، چالش های ایجاد معماری، شناسایی شده اند؛ مزایای بالقوه معماری، ارائه شده اند.

تصویر ۱. یک نمونه از سنسور- ابر

با توجه به شهر هوشمند، یک پلتفرم سرویس قابل اعتماد به اهرم کنترل کاربرد داده در تبدیل شده است. به ویژه، یک رویکرد کنترل کاربری مبتنی بر اعتماد در جهت توانمندساختن ذینفعان، جهت تنظیم سیاست های کنترل دسترسی، ملاحظه روابط قابل اعتماد آن ها با مصرف کنندگان داده؛ برقرار گردیده است. نقش ها و تعاملات مولفه های رویکرد کنترل کاربری مبتنی بر اعتماد نیز نشان داده شده اند.

سه نوع مکانیزم ارتباطات مبتنی بر اعتماد برای سنسور-ابر

در این بخش، نخست سنسور- ابری ارائه گردیده است که سپس مقدمه ای از سه نوع مکانیزم ارتباطی مبتنی بر اعتماد برای سنسور-ابر- سنسور-ابر مستقل (ISC) independent sensor-cloud، سنسور-ابر مبتنی بر همکاری (CSC) collaborative sensor-cloud و سنسور-ابری دوجانبه-(MSC) mutual sensor-cloud با مد نظر قرار دادن ارزش اعتماد و آستانه ارزشی اعتماد، ارائه گردیده است.

سنسور-ابر

سنسور-ابر، به عنوان یک پارادایم از  IIOT، برای عملیات و ارتباطات هوشمند شبکه حسگر بی سیم (WSN) wireless sensor networkو ابر، با تلفیق آن ها، ارائه ساده داده های حسگر مطلوب، می باشد؛ بنابراین می توان بهتر به افراد خدمت کرد. به ویژه به همان صورتی که در تصویر ۱ نشان داده شده است؛ در سنسور-ابری، با ارتباط و واسطه گری WSN و ابر، داده ها که از طریق گره های سنسور در WSN، حس گردیده و گرد آمده اند؛ را می توان نخست به ابر انتقال داد که با ذخیرش قدرتمند و پردازش مراکز داده در ابر، دنبال می شود. درنهایت، داده های حسگر پردازش شده را می توان بر حسب تقاضا در هر زمان و هر مکانی، از ابر به کاربران، منتقل کرد. این داده های حسگر ارائه شده برای برآورده کردن نیازهای اطلاعاتی افراد هستند.

 

جدول ۱ ویژگی های ISC، CSC و MSC.

 مشخصه ها
ISCارزش های اعتماد گره های حسگر و آستانه های ارزش اعتماد، با WSN، تعیین شده اند.

ارزش های اعتماد مراکز داده و آستانه ارزش اعتماد با ابر، تعیین شده اند.

CSCارزش های اعتماد گره های حسگر، با WSN، تعیین شده اند.

ارزش های اعتماد مراکز داده، با ابر، تعیین شده اند.

آستانه ارزش اعتماد با ابر، با همکاری WSN، ابر و کاربران، تعیین شده اند.

MSCارزش های اعتماد گره های حسگر و آستانه های ارزش اعتماد، با WSN، تعیین شده اند.

ارزش های اعتماد مراکز داده و آستانه ارزش اعتماد با ابر، تعیین شده اند.

ارزش های اعتماد ارزش های اعتماد مراکز داده و آستانه ارزش اعتماد با ابر، تعیین شده اند. در ارتباط با WSN ها  ابرها و نیز کاربران، تعیین شده اند.

آستانه های ارزش اعتماد دوجانبه ای میان WSN ها و ابرها و نیز کاربران، وجود دارند.

سنسور-ابری مستقل

همانگونه که در جدول ۱ نشان داده شده است، ارزش های اعتماد گره های حسگر و ارزش های اعتماد مراکز داده، با WSN، و ابر به صورتی مستقل، تعیین گردیده اند. آستانه ارزش اعتماد گره های حسگر و مراکز داده نیز با WSN و ابر به صورت مستقل، انتخاب گردیده اند. جزییات فرایند به صورت زیر نشان داده شده است.

 1. WSN، ارزش اعتماد هر گره حسگر را به دست می آورد و ابر به ارزش اعتماد هر مرکز داده از طریق روش های محاسبه ارزش اعتماد، دست می یابد.
 2. در هر دوره زمانی:
 • اعم از اینکه بتوان مسیر انتقال را در WSN، شکل داده یا خیر، آستانه های ارزش اعتماد گره های حسگر، با WSN تعیین شده اند.
 • اعم از اینکه بتوان وظیفه را در ابر، انجام داد یا خیر انجام داد یا خیر، آستانه ارزش مراکز داده با ابر، انتخاب شده اند. بعد از اینکه آستانه ارزش اعتماد گره های حسگر و مراکز داده، انتخاب گردیدند؛ گره های حسگر قابل اعتماد و مراکز داده قابل اعتماد، به ترتیب در WSN و ابر، به کار رفته اند.
 1. از WSN تا ابر، داده های حسگر، گردآوری و منتقل گردیده اند. از ابر تا کاربران، داده های حسگر، ذخیره گردیده، پردازش گردیده و بر حسب تقاضا، ارائه گردیده اند.

تصویر ۲٫ نسبت TSC به NTSC (٪) در مورد بازده و خروجی سناریو ۱: a) P1-F1; b) P1-F2; c) P2-F1; and d) P2-F2

سنسور- ابر مبتنی بر همکاری

در ارتباط با CSC، به همان صورتی که در جدول ۱ نشان داده شده است؛ گام های ۱ و ۳ CSC، مشابه گام های ISC هستند؛ ولی گام ۲ CSC به این صورت نمی باشد. عمدتا، در ارتباط با انتخاب آستانه ارزش اعتماد در گام ۲ CSC، WSN نه تنها مد نظر قرار می دهد که آیا مسیر انتقال را می توان در WSN شکل داد یا خیر، ولی همچنین تعاملات قبلی با ابر که از آستانه ارزش اعتماد گره های مختلف سنسور در پیشینه نشات می گیرد؛ را به همراه دارد. به همین ترتیب، ابر، هر دو مواردی که آیا وظیفه را می توان در ابر، برآورده ساخت و تعاملات قبلی با WSN و کاربران که با آستانه های ارزش اعتماد مراکز مختلف داده در گذشته، هدایت می گردد؛ را مد نظر قرار می دهد.

به عبارت دیگر، با مقایسه CSC با ISC؛ ارزش های اعتماد گره های سنسور و مراکز داده، هر دو با WSN و ابر، به صورتی مستقل، انتخاب گردیده اند. به هر جهت، آستانه های ارزش اعتماد گره های سنسور، با همکاری WSN و CSC، تعیین شده اند. آستانه های ارزش اعتماد مراکز داده، با همکاری WSN، ابر و کاربران در CSC، تعیین شده اند. همکاری WSN، و ابر و نیز کاربران در طول رویه انتخاب آستانه ارزشی اعتماد، انتخاب آستانه های ارزش اعتماد مناسب تر، با ملاحظه تعاملات قبلی در میان WSN، ابر و کاربران است که با آستانه های ارزش اعتماد متفاوت در پیشینه، می باشد.

سنسور- ابر دوجانبه

در ISC و CSC، صرفا فرض می رود که:

 • ارزش های اعتماد گره های سنسور در WSN و ارزش های اعتماد مراکز داده در ابر، وجود دارند.
 • آستانه های ارزش اعتماد در مورد گره های سنسور در WSN و آستانه های ارزش اعتماد در مورد مراکز داده در ابر، وجود دارند.

در MSC، جدا از موارد بالا، به همان صورتی که در جدول ۱، نشان داده شده است؛ فرض بر این است که

 • ارزش های اعتماد در ارتباط با WSN ( )، ابر ( ) و کاربر () وجود دارند.
 • آستانه های ارزش اعتماد دوجانبه میان WSN ها و ابرها و نیز کاربران، وجود دارند.

به ویژه، در MSC، ارزش های اعتماد و آستانه های ارزش اعتماد گره های سنسور، با WSN، تعیین گردیده اند. ارزش های اعتماد و آستانه های ارزش اعتماد مراکز داده با ابر، تعیین گردیده اند. ارزش های اعتماد ( )، ابر ( ) و کاربر () را می توان با سیستم مدیریت شهرت و اعتماد(reputation) ، حاصل نمود (به عنوان مثال). آستانه های ارزش اعتماد دوجانبه در میان WSN ها و ابرها و نیز کاربران، به صورت دوجانبه، توسط آن ها تعیین گردیده اند. برای نمونه، آستانه ارزش اعتماد  برای WSN جهت انتخاب ابر، با WSN تعیین گردیده است. آستانه ارزش اعتماد ، برای ابر جهت انتخاب WSN، با ابر انتخاب گردیده است. به همین ترتیب، آستانه ارزش اعتماد  برای ابر تا کاربر اعتماد، تصمیم ابر و آستانه ارزش اعتماد  برای کاربر تا ابر اعتماد، تصمیم کاربر است.

تصویر ۳٫ نسبت TSC به NTSC در مورد زمان واکنش در سناریو ۱: a) P1-F1; b) P1-F2; c) P2-F1; and d) P2-F2

جزییات گام ها MSC به صورت زیر ارائه شده اند.

 • با مقایسه ( )، ( )، () ها با ها، ، ،  ها (برای مثال  باید فراتر از ، باشد؛ ، باید فراتر از  و  باشد؛ ، باید فراتر از  باشد) هر WSN، ابر (هایی) که به آن اعتماد دارد را بر می گزیند. با این فرایند، اعتماد دوجانبه میان WSN ها و ابرها و نیز کاربران، برقرار گردیده است. یعنی، WSN ها و ابرها و نیز اعتماد کاربران به صورت دوجانبه، نسبت به یکدیگر.
 • گام ۱) از ISC
 • گام ۲) از ISC
 • گام ۳) از ISC

در مورد ( )، ( )، ()، مفهوم آن ها حقیقتا، اطمینانی است که WSN، ابر و کاربر به یکدیگر، در رویارویی با عدم اطمینان در تعاملات آتی، از خود نشان داده اند. در رابطه با آستانه های ارزش اعتماد دوجانبه،  و ، با یکدیگر تعیین می نمایند که آیا ابر، واجد شرایط است تا با داده های حسگر WSN رویارو گردد و نیز تقاضای داده از کاربر را برآورده سازد. ، و  تعیین می نمایند آیا WSN و کاربر، به ترتیب، قابل اعتماد هستند. WSN ها و ابرها و نیز کاربران، با استفاده از ها ، ها،  ها و  ها، ها، ها،  ها، تعاملات دوجانبه همراه با اطمینان را آغاز خواهند کرد.

ارزیابی ارتباطات مبتنی بر اعتماد برای سنسور-ابر

تعیین اثربخشی ارتباطات مبتنی بر اعتماد در مورد ارتقای QoS که داده حسگر، از طریق کاربران از ارتباطات مبتنی بر اعتماد سنسور- ابر برای سنسور-ابر (TSC)، حاصل گردیده است؛ در تضاد با ارتباطات غیر مبتنی بر اعتماد برای سنسور ابری (NTSC) می باشد. که با یک ابزار شبیه سازی با عنوان NetTopo به اجرا درآمده است؛ بازده و خروجی و زمان واکنش به عنوان سنجه های ارزیابی به کار رفته اند و ارزیابی کامل به صورت زیر ارائه شده است.

آماده سازی ارزیابی

سیستم سنسور-ابری شامل یک WSN، یک ابر و ۱۰ کاربر می گردد. یک گره چاهک (گره سینک)، یک گره منبع، و ۱۰۰ گره سنسور نرمال در WSN با نرخ داده ۱۰۰۰ kb/s (کیلوبایت/ثانیه) گنجانده شده اند. WSN، داده های حسگر را به ابر، از جمله ۱۰ مرکز داده، انتقال می دهد. داده های حسگر در ابر نیز بر حسب تقاضای هر کار، بیشتر مورد درخواست و تقاضا قرار گرفته اند. هر دوره زمانی، ۱ ثانیه است.

درکل، ارزش اعتماد گره های حسگر و ارزش های اعتماد مراکز داده از آستانه و حدود مشخصی در TSC، فراتر است. ارزش های اعتماد گره های حسگر و ارزش های اعتماد مراکز داده، ارزش های تصادفی در محدوده ای از ۰ و ۱، در NTSC هستند.

دو سناریوی زیر، اطلاعات در ارتباط با ارزیابی را نشان می دهند.

تصویر ۴٫ نسبت TSC به NTSC بر بازده در سناریو ۲: a) P1-F1; b) P1-F2; c) P2-F1; and d) P2-F2

 

سناریو ۱: از مقایسه بازده و خروجی و زمان واکنش TSC و NTSC، ۱۰۰ شبیه سازی با جانمایی های مختلف، به کار رفته اند. در این جانمایی ها، تعداد گره های حسگر، از ۱ تا ۲۰، تغییر می کند و تعداد مراکز داده از ۱ تا ۵ در مسیر گذر ابر-سنسور، برای هر دو TSC و NTSC تغییر می کند. در مورد TSC، هر دو آستانه های ارزش اعتماد گره های حسگر و آستانه های ارزش اعتماد مراکز داده، ۰٫۵، تنظیم شده اند. از منظر NTSC، هر ارزش اعتماد گره حسگر و هر ارزش اعتماد مرکز داده، همواره مقادیر تصادفی در محدوده ای از ۰ و ۱ هستند.

 

سناریو ۲: برای تحلیل تاثیرات آستانه ارزش اعتماد بر بازده و زمان واکنش یک جانمایی ویژه که مسیر انتقال سنسور- ابر، ۱۰ گره حسگر و ۲ مرکز داده را در بر می گیرد؛ برای هر دو TSC و NTSC به کار رفته اند. برای این جانمایی، آستانه های ارزش اعتماد گره های حسگر و آستانه های ارزش اعتماد مراکز داده، ۷ برابر (از ۰٫۰ تا ۰٫۷)، در TSC، متغیر هستند. به ویژه، برای هر زمان، آستانه ارزش اعتماد تا ۰٫۱ در TSC، افزایش یافته است. در عین حال، ارزش اعتماد هر گره حسگر و ارزش اعتماد هر مرکز داده، همواره، مقادیر تصادفی، در محدوده ای از ۰ و ۱ در NTSC هستند.

به ویژه نسبت (%) TSC به NTSC در بازده و زمان واکنش منتجه از همان جانمایی (یعنی همان ترکیب تابع-توزیع)در جهت مقایسه عملکرد TSC و NTSC به کار رفته اند؛ برای اینکه آن منصفانه تر است که تحلیل، بر اساس بازده و زمان واکنش در رابطه با همان جانمایی باشد. با اشاره بر توزیع یکسان و توزیع نمایی نرمال با P1 و P2 و نیز ارائه تابع معکوس و تابع نمایی منفی، به ترتیب با F1 و F2، چهار ترکیب تابع- توزیع (یعنی P1-F1, P1-F2, P2-F1, P2-F2) حاصل گردیده و مورد تحلیل قرار گرفته اند.

نتایج ارزیابی

در ارتباط با نسبت TSC به NTSC در بازده و زمان واکنش در سناریوی ۱، تصویر ۲a-2d و تصویر ۳a-3d، نتایج ارزیابی را به ترتیب ترسیم می نمایند. به ویژه از این ارقام، می توان حاصل نمود که در جانمایی های مختلف، بازده TSC تقریبا همواره فراتر از بازده NTSC عمل می نماید. در عین حال، زمان واکنش TSC همواره اساسا پیش از زمان واکنش NTSC قرار می گیرد.

به علاوه، با توجه نسبت به TSC و NTSC در بازده و زمان واکنش در سناریوی ۲، تصویر ۴a-4d و تصویر ۵a-5d، به ترتیب نتایج ارزیابی را تشریح می نمایند. می توان آن را از آن ارقام، از منظر آستانه های ارزش اعتماد مختلف، حاصل نمود؛ هنوز TSC ، بازده بزرگتری نسبت به NTSC دارد؛ درحالیکه TSC هنوز زمان واکنش کوچکتری نسبت به NTSC دارد. به ویژه نسبت TSC به NTSC در بازده و خروجی را می توان افزایش داد و نسبت TSC به NTSC در زمان واکنش را می توان با رشد کلی در آستانه ارزش اعتماد، کاهش داد. بر اساس تمام نتایج ارزیابی، می توان حاصل نمود که عملکرد حسگر-ابر را می توان تا حد زیاد با ارتباطات مبتنی بر اعتماد، ارتقا بخشید.

تصویر ۵٫ نسبت (%) TSC به NTSC در زمان واکنش در سناریو ۲: a) P1-F1; b) P1-F2; c) P2-F1; and d) P2-F2.

مسائل تحقیقات آزاد در ارتباطات مبتنی بر اعتماد برای حسگر و سنسور-ابر

ارتباطات مبتنی بر اعتماد برای حسگر- ابر متحرک: در مورد سنسور-ابر متحرک  که سنسور-ابر، قابلیت حرکت و تحرک سنسورها و حسگرها را دارد؛ فرایندی که تعیین می نماید به کدام ماهیت ها می توان اعتماد کرد؛ تحت تاثیر سنسورها و حسگرهای متحرک، قرار دارد. به ویژه چگونگی محاسبه ارزش اعتماد ماهیت ها با ملاحظه تحرک حسگرها، ارزش مطالعه بیشتر را دارد.

ارتباطات مبتنی بر اعتماد برای سنسور-ابر زیرآب: در ارتباط با سنسور-ابر زیرآب، گردآوری شواهد در ارتباط با قابلیت اطمینان ماهیت ها، در زیر آب، اجرا شده است. در چنین موردی، عوامل (برای مثال انتشار صوت) امکان دارد بر فرایند گرآوری تاثیر بگذارند. به علاوه، ارزیابی ارزش های اعتماد ماهیت ها باید محیط زیر آب را مد نظر قرار دهد.

ارتباطات مبتنی بر اعتماد برای حسگر-ابر سبز: با توجه به حسگر-ابر سبز ، که حسگر-ابر برای کنترل یا نظارت سبز است؛ ارتباطات مبتنی بر اعتماد باید مطابق با نیاز سبز باشد درحالیکه QoS را برآورده می سازد. به ویژه اگر QoS باید با توجه ویژه به درستی کنترل، آن را انجام دهد؛ درستی ارتباطات سبز مبتنی بر اعتماد متمایل به درستی، احتمالا در سناریوهای کاربری واقعی، اتخاذ خواهد گردید.

ارتباطات مبتنی بر اعتماد برای حسگر و سنسور-ابر اجتماعی: از منظر سنسور-ابر اجتماعی که سنسور-ابر برای یک گروه اجتماعی است؛ ملاحظه قابلیت اعتماد افراد در گروه اجتماعی، ضروری است؛ درحالیکه قابلیت اطمینان و اعتماد ماهیت ها در سنسور-ابر را مد نظر قرار می دهد. به ویژه، ارزیابی اعتماد اعضای گروه اجتماعی و ارزیابی اعتماد ماهیت های سنسور-ابر، امکان دارد بر یکدیگر، تاثیر بگذارند.

نتیجه گیری

در این مقاله، با تمرکز بر عملکرد IIOT، ما ارتباطات مبتنی بر اعتماد برای IIOT را کشف نمودیم. به ویژه ما سه نوع مکانیزم ارتباطی مبتنی بر اعتماد (ISC، CSC و MSC) را برای سنسور –ابر، فرض نمودیم که یک پارادایم IIOT است. به علاوه ما نشان داده ایم که ارتباطات مبتنی بر اعتماد می تواند تا حد زیادی عملکرد سنسور-ابر با نتایج عددی را ارتقا بخشد. درنهایت، ما مسائل تحقیقات آزاد در ارتباط با ارتباطات مبتنی بر اعتماد برای سنسور-ابر را ارائه نموده ایم.

IEEE

درج نظر

درج پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محبوبترین‌ها

بالا