اخبار

امضای تفاهم‌نامه سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی با سازمان فضایی ایران

تفاهم‌نامه آزادسازی تصدی‌گری در صنعت فضایی در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۷ امضا گردید.

تفاهم‌نامه همکاری برای آزادسازی تصدی‌گری در صنعت فضایی وهموارسازی راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، در این صنعت، میان سازمان فضایی ایران وسندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی به امضاء رسید. در این نشست، رئیس سازمانفضایی ایران از آزادسازی تصدی‌گری در حوزه‌های اپراتورهای ماهواره سنجشی و تلفنماهواره‌ای خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سندیکا، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۹۷ سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی به ریاست افشین کلاهی در محل اتاق بازرگانی ایران به میزبانی رئیس و کارشناسان سازمان فضایی ایران تشکیل گردید.

در این نشست، تفاهم‌نامه همکاری میان سندیکای شرکت‌هایشناسایی و مکان‌یابی رادیویی و سازمان فضایی ایران مبنی بر آزادسازی تصدی‌گری درحوزه صنعت فضایی و بستر سازی برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این صنعت بهامضاء رسید.

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به اینکه ایران رتبه اولمنطقه را در تولید علم و همچنین در خودکفایی ساخت، پرتاب و بهره‌برداری از ماهوارهدارد، گفت: مابیشترین دانش‌آموخته و دانشجوی هوا فضا را تربیت کرده‌ایم که کشورهای دیگر بهدنبال جذب آنها هستند اما تلاش ما بر این است تا با آزادسازی تصدی‌گری در حوزهصنعت فضایی، زمینه را برای سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی در صنعت فضا مهیا کنیمو این نیروها را در داخل کشور به کار بگیریم.

دکتر مرتضی براری در مراسم امضای تفاهم‌نامه فیمابین سازمانفضایی و بخش خصوصی افزود: در اساسنامه سازمان فضایی ایران، این سازمان حاکمیتی و داراینقش رگولاتوری است و مهمترین اولیت ما در فعالیت‌های آینده حذف تصدی‌گری دولت درفعالیت‌های اقتصادی این حوزه و باز گذاشتن راه ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی اعماز داخلی و خارجی است.

او با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها تصدی‌گری دولت درحوزه مخابرات ماهواره‌ای آزاد شده است، افزود: در ایران نیز ما به زودیآزادسازی اپراتورهای تلفن ماهواره‌ای را آگهی می‌کنیم و شرکت‌های خصوصی اجازه پیدامی‌کنند با اخذ پروانه وارد این بخش از صنعت فضایی شوند.

دکتر مرتضی براری با اشاره به اینکه بانک‌های آمریکایی تا ۸۵درصد سرمایه‌گذاری در ماهواره‌ها را به صورت فاینانس تأمین مالی می‌کنند، تصریحکرد: عمرمفید یک ماهواره ۱۵ سال برآورد می‌شود که ۵ سال اول آن بازگشت سرمایه، ۵ سال دومسود عملیات و ۵ سال سوم به عنوان تأمین هزینه ساخت و پرتاب ماهواره بعدی مدنظرقرار می‌گیرد و سودده بودن فعالیت در این حوزه باعث شده بانک‌ها نقش پررنگی درقبول تأمین مالی آن داشته باشند.

رئیس سازمان فضایی ایران همچنین با اشاره به اینکه آزادسازیتصدی‌گری اپراتور ماهواره سنجش از دورنیز در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: آئین نامه‌ای مربوط به پروانه فعالیت در این حوزه تدوین شدهو مراحل تصویب آن در کمیسیون تنظیم مقررات پیگیری می‌شود و امیدواریم فرصت‌هایسرمایه‌گذاری برای ورود بخش خصوصی تدوین کنیم.

دکتر مرتضی براری تاکید کرد: سازمان فضایی ایران به عنواننماینده دولت در این عرصه آمادگی دارد هر جا که شرکتهای بخش خصوصی احساس کنند بهامکانات یا داده در حوزه فضایی نیاز دارند، برای آنها تهیه و مهیا کند.

به گفته او در حوزه سرمایه‌گذاری‌های فضایی بخش خصوصی، دولتمی‌تواند تا ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری کند و اپراتورهای بین‌المللی نیز تا سرمایه‌گذاری۴۹ درصدی آزاد هستند چرا که این حوزه یک بازار بین‌المللی است و حضور اپراتورهایخارجی در آن می‌تواند به بازاریابی و فروش کمک کند.

دکتر مرتضی براری با تأکید بر اینکه ما همه اطلاعاتغیرحاکمیتی خود را باز می‌کنیم و داده‌های مورد نیاز کسب‌وکارهای صنعت فضایی رانیز فراهم خواهیم کرد، افزود: در حوزه تأمین مالی نیز مذاکراتی انجام شده و صندوق توسعهملی تا سقف ۸۰ درصد سرمایه مورد نیاز را از تسهیلات ارزیبا سود ۳٫۵ درصد پرداخت می‌کند که بازپرداخت آن ۴ سال تنفس دارد و بعد از آن ظرف ۴سال باید تسویه شود.

به گفته او حتی شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری در این صنعت نیزتا ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری را می‌توانند از صندوق توسعه تسهیلات دریافت کنند.

مهندس افشین کلاهی، رئیس هیات مدیره سندیکا در ایننشست گفت: سرمایه‌گذاریدر صنعت فضایی به ویژه در شرایط تحریم نیازمند عشق واقعی یا ریسک‌پذیری بسیاربالاست اما به هر حال پیشرفت تکنولوژی همچنان ادامه دارد و به زودی در کشور ما نیزخلأ خدمات فضایی احساس خواهد شد پس شرایط فعلی بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری درحوزه صنعت فضایی است.

مهندس افشین کلاهی با اشاره به اینکه حوزهداده‌های مکان‌یابی، بازار بسیار بزرگی است که البته با اعمال تحریم‌ها بخشی از آنبرای فعالان ایرانی بسته می‌شود، تاکید داشت سرمایه‌گذاری در این بازار با چشم‌اندازروشن فرصت خوبی محسوب می‌گردد.

مهندسعلی صادقی نائینی، سرپرست معاونت توسعه کاربرد و خدمات فضایی، سازمانفضایی ایران با ابراز امیدواری نسبت به همکاری مفید و پرثمر سازمان فضایی ایران وبخش خصوصی برای آزادسازی تصدی‌گری سرمایه‌گذاری در صنعت فضایی، گفت: این تفاهم‌نامه با سندیکایشرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی که در زمینه ساخت سامانه ناوبری (Navigator) خودرویی و نقشه‌های مسیریابی فعالهستند امضاء شده و تلاش می‌کند کار بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و تولید محتوا وسخت‌افزار در این صنعت را هموار کند.

 پیگیری اختلال در عملکردسامانه GPS

درماههای گذشته عملکرد سامانه GPS در سطح کشور به ویژه در تهران دچار اختلالشده بود که موجب بروز مشکلات عدیدهای برای شرکتهای عضو این سندیکا و مشتریان آنهاشده است این امر باعث ایجاد مشکلاتی از جمله از بین رفتن کسب و کار شرکتهای فعال در حوزه مکانیابی که غالباً از شرکتهایدانش بنیان هستند، خواهد شد.

سندیکابرای جلوگیری از این اتفاق پیگیر این موضوع از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شده و خواستار علل به وجود آمدناین اختلال و راه حل آن شد که پس از پیگیریها و اقدامات به عمل آمده باعث برطرفشدن این مشکل گردید.

 پیگیری مشکلات بوجود آمدهبرای دستگاه‌های ردیاب و موقعیت‌یابدر سامانه ارزی نیما و جلوگیری حذف این دستگاه‌هااز لیست ما به التفاوت نرخ ارز

باتوجه به اینکه دستگاههای ردیاب و موقعیت‌یاب که عمده مصرف‌کنندهآنها سازمانهای دولتی هستند، نقش کلیدی در فرآیندهای مدیریتی و کلان کشور را دارد. پیرواین موضوع، سندیکا نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت جلوگیری از حذف ایندستگاه از لیست دوم اقلام وارداتی معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز؛ همچنین این دستگاه‌ها،همچنان مشمول سامانه ارز نیما بماند، تهیه و ارسال کرده است؛ چرا که افزایش بهایتمام شده آنها منجر به لطمه جدی به فرآیندهای مذکور می‌گردد. برخیاز لطمات مورد اشاره در نامه ارسالی عبارتند از: ۱٫ کاهش وبه تدریج حذف کنترلهای لازم بر قاچاق سوخت؛ ۲٫ اتلافسرمایه بر اثر بالارفتن هزینه پیمایش سیستم حمل و نقل؛ ۳٫ افزایشقابل توجه هزینه‌های حمل و نقل کالا و مسافر. سندیکا همچنان پیگیر این مسئله از وزارت صمتاست.

درج نظر

درج پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محبوبترین‌ها

بالا